Ændrede DFI støttevilkår fra 1. januar 2019

Støttevilkårene for New Danish Screen er revideret som følge af tv-stationernes udtrædelse af ordningen. For de øvrige støtteordninger er der tale om mindre justeringer, som skyldes afskaffelsen af Filminstituttets regionale forpligtelse samt afskaffelsen af tv-stationernes økonomiske forpligtelse i dansk film.

De væsentligste ændringer af støttevilkårene er gennemgået nedenfor. De reviderede og justerede støttevilkår vil være tilgængelige på Filminstituttets hjemmeside primo januar. 

Filminstituttet afholder informationsmøde om de nye vilkår og implementering af Filmaftalen den 16. januar klokken 16.00–17.00 i Cinemateket, Bio Carl. 

New Danish Screen

New Danish Screen overgår fra at være en ordning, der har haft delt ejerskab og delt finansiering med tv-stationerne, til at være en ordning, der udelukkende drives og finansieres af Filminstituttet. De reviderede vilkår indeholder følgende ændringer:

  • målgruppen er manifesterede talenter. Erfarne filmarbejdere, der ønsker at skifte profession – fx fra klipper til instruktør – skal have produceret i den nye profession, før de kan søge ordningen.
  • det er normalt kun muligt for instruktører at opnå støtte til en enkelt produktion på ordningen.
  • der ydes kun støtte til lange formater og formater med tilsvarende kompleksitet.
  • de øvre beløbsgrænser for støtte afskaffes, men ordningen fastholdes som en lavbudget-ordning, hvilket medtænkes i både det økonomiske og indholdsmæssigt greb på produktionen.
  • der stilles krav om egeninvestering, og størrelsen fastsættes med udgangspunkt i den enkelte produktion.
  • der stilles krav om en distributionsaftale senest ved produktionens færdiggørelse, ellers overgår distributionsrettighederne til Filminstituttet.
  • der stilles krav om tilbagebetaling, dog således at producenten – ud over dækning af egeninvesteringen – kan tjene netto 1 million, inden tilbagebetalingen påbegyndes.

Da det har ikke været muligt at sende støttevilkårene for New Danish Screen i høring inden den 1. januar, er vilkårene vedtaget som midlertidige vilkår. Det er muligt for branchens organisationer samt Rådene for spillefilm og for kort- og dokumentarfilm at komme med kommentarer til vilkårene. Det skal ske inden den 1. maj, hvorefter Filminstituttets bestyrelse vil fastsætte de endelige vilkår med virkning fra den 1. juli 2019.

Kontakt
Mette Damgaard-Sørensen
Kunstnerisk leder, New Danish Screen
Tlf. +45 2012 0469
metteds@dfi.dk

Tværmediel udvikling

Den tværmedielle udviklingsordning nedlægges som selvstændig støtteordning, men der kan fra den 1. januar 2019 søges om støtte til tværmedielle projekter på Konsulentordningen for dokumentarfilm, Konsulentordningen for spillefilm, Markedsordningen og på Spilordningen.

Fremover skal et tværmedielt projekt kun søge på én ordning, og al videre sagsbehandling finder sted på den ordning. Vurdering og sagsbehandling vil foregå med inddragelse af faglige medarbejdere fra andre støtteordninger. 

Støttevilkårene for den tværmedielle udviklingsordning er revideret, så de kan anvendes på de øvrige støtteordninger. I den kommende vilkårsrevision vil de blive indarbejdet i støttevilkårene for de øvrige støtteordninger.

Kontakt
Claus Ladegaard
Adm. direktør
Tlf. +45 4032 6212
clausl@dfi.dk

Spillefilm

Filminstituttets regionale forpligtelse er afskaffet, og støttemidlerne er overført til de regionale filmfonde. Støttevilkårenes bestemmelser om regional støtte er derfor slettet.

På Markedsordningen ændres kravet om, at 60 % af finansieringen skal være bekræftet på ansøgningstidspunktet til fremover at skulle være 50 %. Det er dog således, at såfremt der i finansieringen indgår indskud fra DR eller TV 2 af deres filmforpligtelse fra Filmaftalen 2015-2018, er kravet fortsat 60%.

Kontakt
Marianne Moritzen
Afdelingschef
Tlf. +45 4046 3757
mariannem@dfi.dk

Dokumentarfilm 

Støttevilkårenes bestemmelser om regional støtte er slettet.

Kort fiktion

I forbindelse med tilsagn om udviklingsstøtte skal der på forlangende afleveres et lanceringsoplæg. Ved ansøgning om produktionsstøtte skal en lanceringsplan med et anslået lanceringsbudget vedlægges. Og ved ansøgning om produktionsstøtte til minorfilm skal der vedlægges en lanceringsplan.

Kontakt
Ane Mandrup
Afdelingschef
Tlf. +45 2027 7872
anem@dfi.dk