DANIDAs oplysningsudvalg inviterer til speed-dating

Har du den gode historie om, hvad der foregår i udviklingslandene lige nu? Eller

Arbejder du med formidling af historier, men mangler du indholdet?

Hvis ja, så mød op til SPEED-DATING og find din makker!

Danidas Oplysningsudvalg oplever, at der er et stigende behov for at finde professionelle for-midlere til at forløse de gode historier fra og om udviklingslandene. Derfor inviterer Danidas Oplysningsudvalg til en eftermiddag, hvor de gode historier kan finde gode formidlere.

HVEM:

Du er inviteret, hvis du hører til:

1. Dem, der har historierne: NGO’er/udviklingseksperter/universitetsfolk

2. Dem, der kan formidle den: Producenter, instruktører & kommunikationsfolk/journalister

HVOR:

Sal III

Eigtveds Pakhus

Strandgade 25 G (indgang Asiatisk Plads)

København

HVORNÅR:

1. juni 2015, kl. 15 – 18 (networking 18 – 18.30)

HVAD:

Plenum:

40 gode historier – præsenteres én ad gangen. Hver idé får 30 sekunders præsentation.

Individuel speed dating:

Alle formidlere udvælger max. 18 ideer, de vil høre mere om. De krydser af i time slots på sto-re plancher, hvilke 18 de ønsker at ”date” med (og skriver det ind på et individuelt dating-kort, der udleveres).
Hver ide er repræsenteret ved et bord med plads til 4 gæster. Speed-Dating varer 10 minutter ved hvert bord.
Hvis man ønsker at fortsætte samtalen, indgår deltagerne selv individuelle aftaler.
I alt 2 runder à 90 minutter inkl. en kaffepause. Efterfølgende en halv times networking med drinks.

Sådan tilmelder du dig med en idé:

Send synopsis med din idé senest den 10. maj 2015 inden midnat til Oplysningsudvalgets se-kretariat, Aase Mikkelsen, mail: asemik@um.dk (tlf. 33920858). Mærk ideen: Speed-Dating
Princippet er først-til-mølle, men udvalget forbeholder sig ret til at sortere åbenlyst grundløse ideer fra.
Din synopsis skal naturligvis efterleve retningslinjerne for støtte fra Danidas Oplysningsbevil-ling. Derudover nyder ideer fremme, som kan leve op til følgende, overordnede kriterier:

a) Relevans i forhold til udviklingslande og i forhold til danskerne skal begrundes.

b) Er ideen udtryk for nytænkning? Er den innovativ?

c) Hvad kan den bibringe af nyt til et dansk publikum?

Læs retningslinjerne her:
www. oplysningsbevillingen.dk (under Før du søger)

Tilmelding for formidlere:
Tilmeld dig pr. mail senest den 20. maj 2015 inden midnat med overskriften ”Speed-Dating” til asemik@um.dk med dit navn, mailadresse og professionel kapacitet.

Antal deltagere:
Der er plads til max. 40 gode historier.
Ti dogmeregler for Speed Dating:

Formål og mål:

1. Formålet med Oplysningsudvalgets Speed-Dating er at fremme kvaliteten både indholds-mæssigt og formidlingsmæssigt af de formidlingsprojekter, der opnår støtte igennem Danidas Oplysningsbevilling.

2. Speed-Dating er et tilbud om at skabe kontakt mellem dem, der til daglig beskæftiger sig med forhold i udviklingslandene og som mener, at de har en god historie, og dem, der er gode formidlere.

3. Målet er at styrke en kommunikation om udviklingslandene, som er af høj kvalitet, og som formår at nå ud til mange danskere.

Oplysningsudvalget:

4. Man er ikke garanteret støtte fra Oplysningsudvalget, blot fordi man deltager i Speed-Dating.

5. Oplysningsudvalget blander sig ikke i evt. aftaler, der indgås i forbindelse med Speed-Dating og har intet ansvar for det efterfølgende forløb.

6. Oplysningsudvalget forholder sig ikke til forslag, før de foreligger i form af en konkret an-søgning jf. de almindelige regler for ansøgning om støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.

NGO’er/udviklingseksperter/universitetsfolk:

7. Denne gruppes opgave er at sætte SAGER/EMNER på dagsordenen og være ressourceper-soner, der kan bidrage med substansviden og indsigt i et givent emne.

8. Denne gruppe kan ikke få støtte til kommunikationsprojekter, som er direkte eller skjult PR for dem selv og/eller deres virksomhed/projekter.

Formidlere (produktions- og kommunikationsmiljøet):

9. Formidlere/Producentmiljøet kan kun opnå støtte i Oplysningsudvalget til projekter, der le-ver op til de almindelige krav, og som indsendes som konkrete ansøgninger i overensstemmel-se med den almindelige ansøgningsprocedure, deadline etc.

10. Formidlere/Producentmiljøet indgår selv aftaler om samarbejde med ressourcepersonerne uden om Oplysningsudvalget.

Nærmere om Danidas Oplysningsbevilling og Danidas Oplysningsudvalg kan ses på www.oplysningsbevillingen.dk.

Med venlig hilsen

Danidas Oplysningsudvalg