Danske Filminstruktører støtter palæstinensiske filmskabere

Danske Filminstruktører støtter palæstinensiske filmskabere!

I Danske Filminstruktørers formålsparagraf står der, at det er vores opgave “at arbejde for instruktørers ytringsfrihed overalt i verden.” Vi har derfor pligt til at råbe op, når instruktører, kunstnere og menneskers ret til at udtrykke sig kunstnerisk og kulturelt er under pres.

I Palæstina er der tale om et elementært, eksistentielt pres: Tillader det Israelske styre og verdenssamfundet palæstinenserne at overleve, så de kan opretholde en kultur? Gør vi som en del af verdenssamfundet vores for at beskytte palæstinensiske filmskaberes stemme i verden, og sikre deres kanaler til at udtrykke sig, i en tid hvor de kæmper for at overleve?

Den situation vi dagligt ser, og som konstant tilspidses, kan vi ikke stiltiende være vidner til. Vi ser med forfærdelse, hvordan livet og livsgrundlaget for Gazas civilbefolkning og kultur rives væk.

Vi opfordrer til øjeblikkelig og varig våbenhvile i Gaza. Derudover opfordrer vi de danske folkevalgte til at gøre alt hvad de kan, for at forhindre yderligere tab af liv og kultur i Palæstina.

Samtidig ønsker vi at gøre, hvad vi kan, indenfor rammerne af vores formålsparagraf, for at bakke op om vores palæstinensiske kollegaer – filmskabere, journalister og historiefortællere – på samme måde som vi i Danske Filminstruktører har bakket op om ukrainske filmskabere.

I dette lys støtter vi palæstinensiske filmskabere, historiefortællere og kreativ kontakt i samarbejde med den palæstinensiske organisation Filmlab Palestine. I første omgang vil vores støtte være møntet på en række legater til nødlidende historiefortællere.

Med et stort ønske om fred og beskyttelse af kulturer i hele verden,
Danske Filminstruktørers bestyrelse

—————————————-

Danish Film Directors support Palestinian filmmakers!

In the statement of purpose for Danish Film Directors, it is stated that one of our tasks is “to work for directors’ freedom of expression everywhere in the world.” We therefore have a duty to speak out when directors, artists and people’s right to express themselves artistically and culturally is under pressure.

In Palestine, there is an elementary, existential pressure: Does the Israeli regime and the world community allow the Palestinians to survive, so that they can maintain a culture? Are we as part of the world community doing our part to protect the voice of Palestinian filmmakers in the world, and secure their channels to express themselves, at a time when they are struggling to survive?

The situation we see daily, which is constantly worsening, we cannot silently witness. We watch with horror as the life and livelihood of Gaza’s civilian population and culture is being torn away.

We call for an immediate and lasting ceasefire in Gaza. In addition, we call on the Danish elected officials to do everything they can to prevent further loss of life and culture in Palestine

At the same time, we want to do what we can, within the framework of our purpose, to support our Palestinian colleagues – filmmakers, journalists and storytellers – in the same way that we, Danish Film Directors have supported Ukrainian filmmakers.

In this light, we support Palestinian filmmakers, storytellers, and creative contact in collaboration with the Palestinian organization Filmlab Palestine; initially, our support will be in the form of a number of grants for storytellers in need.

With a great desire for peace and the protection of cultures throughout the world:
Board of Danish Film Directors