Det Danske Filminstituts indsats for større lighed

DFI har i dag offentliggjort deres handlingsplan for større lighed i filmbranchen på baggrund af anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper.

Flere af Danske Filminstruktørers medlemmer har siddet med i grupperne. På vegne af filminstruktørerne udtaler formand Christina Rosendahl:

Det er virkeligt godt, at DFI laver en målsætning og at de forpligter sig. Vi er særligt glade for, at der bliver lyttet til arbejdsgrupperne, og at DFIs strategi afspejler det arbejde, der er lavet i grupperne.

Det er centralt for os, at der i de dialogmøder, som DFI ønsker at etablere i fast form, indhentes forslag til målsætninger fra alle dele af branchen, så vi sikrer, at alle bidrager til DFI’s målsætning.

For spørgsmål til Danske Filminstruktører angående DFIs indsats for større lighed, kontakt Karen Bernheim tlf. 22 36 46 54

LÆS DFIs “Indsats for større lighed” nedenfor eller hos DFI:

“DFI skal arbejde ambitiøst og aktivt for en bedre kønsbalance i dansk film. Det er udmeldingen fra Filminstituttet, der netop har fastlagt en målsætning og indledt en række initiativer for at øge antallet af kvinder i dansk film.

Det Danske Filminstitut ønsker markant større kønsmæssig ligelighed både foran og bag kameraet. Det skal blandt andet ske gennem etablering af et fast dialogforum med branchens væsentligste organisationer, gennem konkrete tiltag i Filminstituttets egen organisation og via løbende monitorering og udgivelse af statistik om køn i dansk film. Det er hovedpunkterne i den indsats, som Filminstituttet nu sætter i værk for at få flere kvinder i dansk film.

Indsatsen sker efter et forløb, hvor tre selvstændige aktionsgrupper med brancherepræsentanter og eksperter efter grundige drøftelser har fremlagt en række anbefalinger til, hvordan vi får flere kvinder i dansk film.

Direktør Henrik Bo Nielsen ser frem til det kommende arbejde: “Vi vil det her! Ambitionen er, at dansk film i langt højere grad afspejler sammensætningen i befolkningen. Vi har haft en livlig dialog og et produktivt samarbejde med branchen, og vi glæder vi os til at komme videre med arbejdet og skabe forandringer. Jeg er sikker på, at deltagerne i de tre aktionsgrupper vil opleve, at langt de fleste af deres forslag er blevet imødekommet.”

Målsætninger – ikke kvoter

Det Danske Filminstituts bestyrelse vedtog for nylig den overordnede retning for indsatsen og opfordrer til, at Filminstituttet klart og tydeligt tilkendegiver, at øget mangfoldighed er ønskværdig og et væsentligt middel til at styrke kvaliteten i dansk film. Filminstituttet har på den baggrund formuleret en målsætning, hvori det lyder, at DFI ambitiøst og aktivt overalt i sit virke vil fremme mangfoldighed, herunder en større ligelighed af mænd og kvinder i dansk film. Ønsket er at opnå en bedre kønsbalance uden anvendelse af kvoter.

Alle indsatser forankres i et samarbejde, hvor Filminstituttet og branchen i fællesskab bidrager til:

  • At etablere et fast dialogforum med branchens væsentligste organisationer. Filminstituttet bidrager til, at resultater heraf offentliggøres, og at der sikres en fortsat levende og åben debat.
  • At sikre, at der på alle relevante områder på Filminstituttet indarbejdes indsatser, der understøtter ønsket om en bedre kønsbalance. Det gælder f.eks. i al kommunikation, i filmstøtte, i festivalarbejde og i invitationer til paneler, debatter, udvalg m.v. Indsatserne integreres i årlige mål- og strategiplaner.
  • At monitorere data om køn og publicere disse i årlige redegørelser. Der afsættes midler til at belyse årsagssammenhænge mellem data i kvalitative analyser.

Direktør Henrik Bo Nielsen siger, “Den dybere effekt af indsatsen vil vi først mærke over tid. Der skal en kulturændring til. Jeg er klar over, at der hersker en stor utålmodighed – også hos mig selv. Nogle ser indførelse af kvoter som en slags quickfix; det mener vi ikke, er den rigtige vej at gå. Vi skal forsøge at fjerne bias og barrierer i vores støttesystem, men hvis der ikke i ansøgningsflowet kommer langt flere kvinder, nytter det ikke.”

Indsats i samarbejde med branchen

Det forudgående arbejde med køn i dansk film har stået på et års tid og har fokuseret på at få etableret et fælles datagrundlag samt dialog med branchen.

Rapporten Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film blev præsenteret før sommerferien og satte lys på betydelige skævheder. Efterfølgende har de tre selvstændige aktionsgrupper drøftet konsekvenser og årsagssammenhænge og har fremlagt en række anbefalinger. Aktionsgruppernes rapporter fremhæver alle vanetænkning, ubevidste mønstre og blinde vinkler som centrale barrierer for videre forandringer.

“Det har ikke været nogen let opgave for grupperne og deres tovholdere, Jenny Lund Madsen, Christina Rosendahl og Kim Pedersen. Det er komplekse problematikker,” siger Henrik Bo Nielsen.” Det foreløbige arbejde har allerede demonstreret gevinsten ved et iderigt og forpligtende samarbejde med branchen; det er en tvingende nødvendighed, hvis vi skal nå i mål.””