DFI: Nye støttevilkår træder i kraft 15. august

STØTTE. En række af Filminstituttets støtteordninger har fået nye vilkår pr. 15. august 2020, hvor de vil være tilgængelige på dfi.dk. 

Filminstituttets bestyrelse har vedtaget nye støttevilkår gældende for de støtteordninger, som blev sendt i høring i december 2019.

Nye vilkår for følgende støtteordninger træder derfor i kraft pr. 15. august 2020:

 • Vilkår for støtte til spillefilm 
 • Vilkår for støtte til danske filmfestivaler 
 • Vilkår for støtte til danske kunstbiografer 
 • Vilkår for støtte til udenlandske arthouse-film
 • Vilkår for støtte til New Danish Screen 
 • Filminstituttets almindelige vilkår

De ændringer, der er vedtaget som følge af revisionen er detaljeret beskrevet i de ændringsoversigter, som sammen med de nye vilkår er lagt op på hjemmesiden for de enkelte støtteordninger.

Overordnet er de væsentligste ændringer følgende:

Almindelige vilkår: 

En væsentlig del af vilkårsrevisionen har været en opdeling af vilkårene i korte ordningsspecifikke vilkår for de enkelte ordninger og et samlet sæt almindelige vilkår, der med undtagelse af Public Service Puljen og Spil-ordningen gælder for alle Filminstituttets støtteordninger.

De generelle vilkår, der er gældende for de støtteordninger, som træder i kraft pr. 15. august 2020, er indarbejdet i Filminstituttets almindelige vilkår, og der hvor det har været hensigtsmæssigt, er der foretaget forenklinger og sammenskrivninger. 

Vilkår for støtte til spillefilm:

Tværmedielle projekter kan ansøge om støtte på Konsulentordningen for spillefilm og på Markedsordningen, såfremt en spillefilm udgør hovedformatet i det tværmedielle projekt og al videre vurdering og sagsbehandling vil ske på den pågældende ordning. Tværmedielle projekter er projekter, hvor der indgår to eller flere formater, og hvor projektet indeholder en filmisk komponent. 

Spillefilm er den eneste støtteordning, der har haft manuskriptstøtte som selvstændig støtteform. Fremover er manuskriptstøtten en del af udviklingsstøtten, og manuskriptstøtte er derfor nedlagt som selvstændig støtteform og indgår nu i udviklingsstøtten. Men instruktører og manuskriptforfattere kan fortsat ansøge om manuskriptstøtte til honorering, selvom projektet ikke har en producent tilknyttet. Og som noget nyt kan manuskriptforfattere og instruktører også få støtte til erhvervelse af rettigheder til et litterært værk, uden der er tilknyttet en producent til projektet. 

Ansøgningskravene til Markedsordningen er ændret, således at det fremover er en betingelse for at ansøge, at 30% af finansieringen er bekræftet i form af skriftligt bindende aftaler på ansøgningstidspunktet. Producentens egen investering kan indgå i opgørelsen af den bekræftede finansiering, men erklæringer om indeståelse for ekstern finansiering udgør ikke tilstrækkelig dokumentation. 

Støtten til minorfilm er ikke længere begrænset til 60% af den danske koproducents andel af filmens samlede produktionsomkostninger. Filminstituttet kan nu i særlige tilfælde godkende, at filmens danske minor koproducent i det ansøgte budget medtager udgifter afholdt til præproduktion forud for ansøgningstidspunktet.

For alle spillefilm gælder nu, at tilbagebetaling tidligst påbegyndes, når producenten har opnået en nettoindtægt opgjort i henhold til støttevilkårene på 1.000.000,- kr. Det indebærer, at tilbagebetaling påbegyndes, når den private investering tillagt den nordiske minimumsgaranti er indtjent og forrentet på 75 %, dog således, at producenten som minimum skal have opnået en nettoindtægt på 1.000.000,- kr.

Vilkår for støtte til danske kunstbiografer:

Støtten til danske biografer omlægges med de nye støttevilkår således, at Filminstituttet fremover ikke yder støtte til etablering og modernisering af biografer. I stedet kan Filminstituttet efter ansøgning tilkendegive sin opbakning til etablerings- og moderniseringsprojekter af danske biografer i form af et LOI.

Støtte til biografinitiativer – bortset fra støtte til biografer, der deltager i Filminstituttets aktivitet “Cinemateket præsenterer” – nedlægges. Ved støtte til deltagelse i “Cinemateket præsenterer” indføres en nedre grænse, så ansøgninger under 5.000 kr. ikke imødekommes.

Film, som af Filminstituttet defineres som arthousefilm, omfatter nu også minor ko-produktioner støttet af Filminstituttets minorordning samt “filmklassikere” og film af historisk og/eller særlig filmkulturel interesse. 

Vilkår for støtte til udenlandske arthousefilm:

Ordningen udvides til også at omfatte støtte til lancering af minor ko-produktioner støttet af Filminstituttets minorordning. Minorfilm behandles derfor fremover som udenlandske arthousefilm i forhold til ansøgning om lanceringsstøtte.

Udgifter til versionering kan støttes med maksimalt 75 % af budgetterede omkostninger. Tidligere var grænsen et maksimalt beløb på 150.000 kr.

Vilkår for støtte til filmfestivaler:

Der indføres mulighed for flerårig støtte til veletablerede festivaler med markant publikumspotentiale og/eller positiv vækst.

Der indføres en række årlige ansøgningsfrister.

Vilkår for støtte til New Danish Screen:

Der er ikke foretaget ændringer i de vilkår, der er gældende for New Danish Screen. Revisionen indebærer udelukkende, at der er sket en opdeling i de ordningsspecifikke vilkår og de generelle gældende for New Danish Screen, som nu er indarbejdet i Filminstituttets almindelige vilkår.

Den resterende del af den samlede vilkårsrevision:

Filminstituttet sendte inden sommerferien vilkår for de restende støtteordninger i høring hos de høringsberettigede organisationer og råd:

 • Vilkår for støtte til dokumentarfilm og korte fiktionsprojekter 
 • Vilkår for støtte til formidling af film for børn og unge 
 • Vilkår for støtte til deltagelse i internationale filmfestivaller samt andre relaterede aktiviteter 
 • Vilkår for støtte til indkøb af kort- og dokumentarfilm 
 • Vilkår for støtte til filmfremme 

Filmfremme erstatter den hidtidige ordning for støtte til Almene formål.

Filminstituttet forventer, at hørings- og revisionsprocessen vil være afsluttet inden årets udgang, så nye vilkår for disse støtteordninger kan træde i kraft i starten af 2021.

I forbindelse med af nye støttevilkårs ikrafttrædelse er vejledningerne om anvendelse og dokumentation af markedspriser og om opgørelse af løn og honorarer blevet præciseret. De nye vejledninger er tilgængelige på Filminstituttets hjemmeside.