Mellem ________________________________________________________ (Producenten)

 

og ____________________________________________________________ (Instruktøren)

 

er indgået aftale om instruktion af dubbing i produktionen______________________________

 

Gage:

Instruktøren modtager ________ DKK pr. time + feriepenge i henhold til ferieloven. 

Instruktionsopgaven er anslået til _______ timer indenfor perioden ______________________.

 

Instruktøren har pligt til efter sidste fremmøde at medvirke til eventuelle rettelser mod betaling af ovennævnte timegage, såfremt dette måtte være nødvendigt og under forudsætning af, at Instruktørens øvrige datofastsatte engagementer tillader dette.

 

Gagen udbetales senest 14 dage efter sidste optagelsesdato, dog ved længerevarende serier månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden.

 

Såfremt Instruktøren er selvstændigt momsregistreret, udbetales den ovenfor anførte gage med tillæg af moms.

 

Opgaver:

Instruktøren er ansvarlig for den kunstneriske kvalitet af dubbingen, samt at dubbingen bliver færdigindtalt til de aftalte deadlines.

 

Rettigheder:

For modtagelsen af ovennævnte gage erhverver Producenten alle rettigheder til at udnytte resultatet af instruktionen. Ved dette forstås alle rettigheder, som Instruktøren i forhold til den til enhver tid gældende ophavsretslov måtte have eller senere få til dubbingen med undtagelse af de nedenfor anførte rettigheder.

 

Både Producenten og Instruktøren bevarer retten til vederlag i henhold til ophavsretslovens §§ 13, 16, 17, 35, 39 og 50, stk. 2, eller lignende bestemmelser, som senere måtte supplere eller afløse disse. Producenten og Instruktøren bevarer tilsvarende deres respektive rettigheder i aftaler, der administreres af Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer kollektive vederlagsordninger. Instruktøren har endvidere bevaret sin ret til et eventuelt biblioteksvederlag såfremt dette indføres.

 

Producenten kan frit overdrage de erhvervede rettigheder til 3. mand.

 

Underskrifter:

Denne aftale er underskrevet i 2 originale eksemplarer, hvoraf hver part har modtaget et eksemplar.

 

København, den____­­­­­­­­­­________­­­

 

 

         ____________________________                      ___________________________

                      Producenten/studiet                                                       Instruktøren