Landsretten tilkender kunstnere og kulturproducenter erstatning for årelangt tab

Landsretten har i dag fastslået, at staten i en årrække har overtrådt EU-lovgivning og undladt at kom-pensere kunstnere og kulturproducenter retmæssigt for privatkopiering.

”Landsretten har med dommen i dag fastslået, at den danske stat burde have ændret lovgivningen vedrø-rende kompensation for privatkopiering for flere år siden. Det glæder os, at retten således fastslår juraen li-gesom EU-domstolen. Landsretten har på denne baggrund tilkendt kunstnere og kulturproducenter en er-statning på 138 mio.kr. inkl. renter og omkostninger. Vi vil nu læse dommen nøje igennem, så vi kan vurdere den nærmere,” siger Lena Brostrøm, repræsentant for kunstnere og kulturproducenter.

Tilbage i maj 2019 stævnede de danske kunstnere og kulturproducenter staten. Sagen handlede om, hvor-vidt det var i strid med EU-retten, at Danmark som det eneste EU-land havde givet borgerne lov til at lave kopier af musik, tv og film, men samtidig ikke sikret kompensation for dette via betaling for fx smartphones, computere og tablets. Diskussionen går helt tilbage fra 2000, hvor rettighedshaverne første gang bragte em-net op. I 2010 fastslog EU-Domstolen, at EU-medlemslandene efter EU-retten skal sikre ordentlig kompen-sation, når der gives lov til privat-kopiering. Danmark reagerede ikke på EU-dommen. I 2015 kom der så en dom fra EU-Domstolen, der specifikt omhandlede, at den danske ordning ikke overholdt EU-retten. På trods af dommen skete der fortsat ikke noget i Danmark.

”Efter forgæves at have kæmpet i mere end 15 år for at få moderniseret ordningen, så vi til sidst ingen anden mulighed end at sagsøge staten. Det var en afmagtshandling, som vi gerne havde undgået, men vi kunne ikke blive ved med at acceptere, at skiftende regeringer og skiftende kulturministre, på trods af at have givet borgerne adgang til gratis kopiering, undlod at implementere den EU-lovgivning, som skulle sikre kunstnere og kulturproducenter en rimelig kompensation herfor. Den gamle ordning blev mere og mere udhulet og out-dated, fordi den ikke var tilpasset den teknologiske udvikling og de mange nye medier, der var kommet til,”

siger Lena Brostrøm, og fortsætter,

”Det ærgrer os at måtte rette erstatningskravet mod staten, frem for mod de store internationale virksomhe-der, der har nydt godt af at kunne sælge deres udstyr med kopieringsfunktioner i Danmark, uden at skulle betale samme vederlag som i andre EU-lande. Erstatningskravet kunne være undgået, hvis man rettidigt havde ændret lovgivningen, så kompensationen var blevet betalt gennem salget af de medier, der anvendes til privatkopiering.”.

Den nye danske ordning blev vedtaget af regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Frie Grønne i 2021, og loven trådte i kraft den 1. januar i år. Den nye ordning omfatter bl.a. smartphones, tablets, harddiske og computere, men undlod at medtage fx Smartwatch og Smart TV, selvom undersøgel-ser igennem flere år har vist, at disse medier også anvendes flittigt til privatkopiering. Loven skal sikre kunst-nere og kulturproducenter en kompensation på 93 mio. kr. årligt.

For nærmere oplysninger kontakt:

Lena Brostrøm, mobil 40 20 48 41