Kortfilmskontrakt (PDF)

Kortfilmskontrakt (Word)

 

Mellem X
(herefter kaldet Producenten)
og X
(herefter kaldet Instruktøren)
er d.d. – under forudsætning af, at Produktionsbudgettet er finansieret – indgået følgende:

I N S T R U K T Ø R A F T A L E

 1. Filmen
Producenten engagerer Instruktøren til at instruere en kortfilm med følgende arbejdstitel: X
(herefter kaldet Filmen)

Filmen baseres på:
1) litterært el. andet forlæg:
af:

Retten til filmatisering er overdraget ved særskilt aftale mellem Producenten og rettighedshaver.

2) original idé af: X
manuskript af: X
og drejebog/storyboard af: X
Filmens varighed er foreløbig fastsat til: X minutter.
Filmens format:

2. Periode
Instruktørens arbejde omfatter forarbejde / optagelse / efterarbejde/ lancering, der
er aftalt til i alt X uger i perioden

Arbejdet er tilrettelagt således:
Research X fra den X til den X i alt uger
Forberedelse fra den X til den X i alt  uger 
Optagelse fra den X til den X i alt   uger
Efterarbejde fra den X til den X i alt  uger
Lancering fra den X til den X i alt dage

Slutdato: X

Instruktøren arbejder på Filmen – indenfor den aftalte tids- og gageramme – til færdigmixet og godkendt A-kopi foreligger. Prolongering kan finde sted på de i denne aftale nævnte vilkår og efter den aftalte ugesats i indtil X uger efter den aftalte slutdato.

Instruktøren må ikke indenfor den aftalte tidsramme påtage sig andet arbejde, der ikke respekterer denne films arbejdsforpligtelse som første prioritet, uden Producentens godkendelse.

3. Gage.
For arbejdets udførelse udbetales
kr. X for drejebog/storyboard
kr. X (min. 12.000) pr. uge under forarbejdet
kr. X (min. 12.000) pr. uge under optagelsen
kr. X (min. 12.000) pr. uge under efterarbejdet
kr. X for lanceringsarbejde

pr. 37 timers arbejdsuge.

En vurdering af den samlede mængde presales indgår i fastsættelsen af Instruktørens gage.

Samlet gage: X kr.

Der ydes feriegodtgørelse af den udbetalte gage efter den til enhver tid gældende lov om ferie.

Der ydes endvidere pensionsbidrag på minimum 7,6 % af den udbetalte gage.

Udover vederlaget oppebærer Instruktøren en investeringsandel i Filmen – Ja       Nej      

Når Filmens endelige finansieringsplan foreligger, vil investeringsandelen blive fastlagt procentuelt i forhold til Filmens økonomiske bidrag kategoriseret som investeringsbidrag. Andelen udbetales pro rata og pari passu andre investeringsbidrag uden tidsbegrænsning af den del af Filmens indtægter, der skal fordeles mellem Filmens private investorer

Gagen udbetales således:
Månedsvist bagud [forslag]

4. Særlige bestemmelser:
Instruktøren har ret til at vise Filmen for mindre, afgrænsede fora, såfremt Instruktøren har indhentet samtykke hertil fra de øvrige rettighedshavere. Producenten er i videst muligt omfang behjælpelig hermed.

Instruktøren kan, efter anmodning hos Producent, få udleveret den digitaliserede produktion, såfremt Instruktøren fremlægger en rimelig forretningsplan for en given kommerciel udnyttelse af Filmen, herunder til udnyttelse i en eventuel pulje af kortfilm-produktioner. Producentens rimelige og dokumenterede omkostninger i forbindelse hermed, kan kræves betalt af Instruktøren. Det påhviler Instruktøren at klarere rettigheder for eventuel videregående brug.

5. Stillingsbeskrivelse
Instruktøren frembringer Filmen, hvilket inkluderer følgende funktioner:

1. Udarbejdelse af drejebog/storyboard.
2. Research, valg af cheffunktioner på det tekniske hold, rollebesætning, evt. læse- og arrangementsprøver, godkendelse af billed- og lydkoncept samt godkendelse af produktions- og lanceringsplan i samarbejde med Producenten.
3. Instruktion.
4. Planlægning og godkendelse af klipning og lydside, udvælgelse og godkendelse af musik, færdigmix, laboratoriekontakt samt godkendelse af 1. kopi og digital master af Filmen i samarbejde med Producenten.

Derudover skal Instruktøren:
Medvirke ved lanceringen, hvilket omfatter godkendelse af lanceringskoncept, godkendelse af endelig titel, stills, plakat samt trailer. Instruktøren skal stå til rådighed i forbindelse med presseforevisninger, interviews m.v., medmindre andre engagementer forhindrer dette. Ved engagementer forstås andre arbejdsopgaver, planlagt ferie og lignende. Instruktørens indsats aflønnes med et rimeligt vederlag.

6. Ansvar og forpligtelser
Instruktøren har det overordnede kunstneriske ansvar for Filmen.

Producenten har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for Filmen.

Producent og Instruktør skal løbende rådføre sig med hinanden om alle væsentlige forhold vedrørende Filmen, herunder rollebesætning, holdbesætning, format, længde, farve, censurkategori, budgetter, produktionsplan, locations, laboratorium, Filmens titel, planlægning af efterarbejde, mix, planlægning af lancering m.v.

Instruktøren skal efter bedste evne – og i overensstemmelse med producentens anvisninger – gennemføre sine arbejdsopgaver på en sådan måde, at der opnås den mest hensigtsmæssige udnyttelse af produktionstid, personale og materiel.

I tilfælde af tids- eller økonomiske overskridelser skal Instruktør og Producent i samarbejde foretage de nødvendige ændringer og indskrænkninger og sammen beslutte, hvor besparelser evt. kan placeres.

Producenten er forpligtet til på tydelig vis at kreditere Instruktøren på Filmens for- og eftertekster samt i reklame- og andet materiale, der udgives i forbindelse med Filmen, herunder men ikke begrænset til plakater, hjemmesider, trailers, billboards, og DVD-covers mv.

Producenten er forpligtet til at indgå distributionsaftaler for Filmen, som sikrer Filmen den videst mulige distribution, på så mange platforme som Filmens potentiale kan bære.

Hvis Producenten ikke vil udgive Filmen på DVD, skal Instruktøren tilbydes denne rettighed, og Producenten skal oppebære en rimelig royalty for udnyttelsen efter samme principper som denne aftales § 10.

7. Producentens rettigheder

7.1. Primære rettigheder
Instruktøren overdrager til Producenten eneret til at råde over den færdige Film i sin endelige form ved at fremstille eksemplarer heraf og ved at gøre Filmen tilgængelig for almenheden gennem salg, udlejning, eller udlån af Filmen i et hvilket som helst format og på et hvilket som helst medie, herunder interaktive- og digitale medier, spredning af Filmen til offentligheden på anden måde uanset spredningsmetode samt offentlig fremførelse af Filmen, herunder gennem biografvisninger, institutionsvisninger eller udsendelse på TV, på internettet samt andre visninger af Filmen for offentligheden uanset eksisterende eller fremtidige tekniske hjælpemidler, og uanset om Filmen er optaget gennem analog- eller digital teknik, jf. dog denne aftales § 11.

Producentens erhvervede rettigheder i § 7 vedrører Producentens primære udnyttelse af Filmen og ekskluderer således ikke Instruktørens ret til at modtage vederlag i henhold til denne aftales § 11 og andre lignende kollektive aftaler, der måtte omfatte brugen af Filmen.

Producenten har ret til at fremstille Filmen i co-produktion med et eller flere andre produktionsselskaber, koncernrelaterede eller eksterne, samt at overlade de ved nærværende aftale erhvervede rettigheder helt eller delvis til tredjemand, under forudsætning af, at tredjemand skriftligt bekræfter at ville respektere nærværende aftale. Sådanne overdragelser udløser ikke royalty.

7.2. Afledte rettigheder

Producenten overdrages ligeledes ret til (afkryds):
1.       egenremake mod betaling af 20 % af det pristalsregulerede førstegangshonorar inklusiv evt. investeringsandel.
2.       salg af remake ret til tredjemand mod betaling af 20 % af bruttosalgsprisen med fradrag af maximalt 30 % til dækning af dokumenterede omkostninger.
3.       concept remake (udnyttelse af univers og figurer) i eget regi mod aftalt vederlag X
4.       salg af concept remake til tredjemand mod aftalt vederlag X
5.       sequencing (opfølgning med nye værker i serieform) mod aftalt vederlag X
6.       klipanvendelse til andre formål mod vederlag efter konkret, skriftlig aftale med Instruktøren
7.       merchandising. Indtægter herfor indgår i royalty, jf. denne aftales § 10. Dette gælder dog ikke animationsproduktioner mv.
8.       salg af klip til kr.  2.500 pr. påbegyndt minut pr. klip.

Forud for udnyttelsen af de ovennævnte ovenfor markerede rettigheder, skal de konkrete vilkår for udnyttelsen forhandles i overensstemmelse med branchekutyme.

8. Instruktørens rettigheder
Alle eventuelle ændringer i Filmen, herunder distribution i opdelt form, kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Instruktøren.

Indsættelse af logoer samt afbrydelser for reklamer kan alene ske i overensstemmelse med god skik med respekt for Instruktørens droit moral, jf. ophavsretslovens § 3, og kun såfremt Instruktøren har givet skriftligt samtykke hertil.

Der kan ikke til andre formål eller i anden sammenhæng anvendes idéer, dele af tekster eller klip, herunder fraklip fra Filmen, ligesom brug af drejebog/storyboard ikke kan ske uden forudgående aftale med Instruktøren.

Instruktøren kan til eget private brug få trukket kopier (film, video, DVD m.v.) af Filmen til kostpris (de første ti dog vederlagsfrit).

Instruktøren har ret til på sin egen hjemmeside eller andre relevante sites, at udbrede og vise trailers og andet lanceringsmateriale fra Filmen, som Producenten har godkendt.

Producenten inviterer Instruktøren med til A-filmsfestivaler, såfremt Filmen er i konkurrence.

9. Regnskab
Instruktøren er gjort bekendt med Produktionsbudgettet på kr. X samt Finansieringsplan, begge vedhæftet denne aftale.

Producenten skal føre nøje regnskab efter god skik med samtlige Filmens udgifter og indtægter.

Instruktøren skal tilstilles cost-rapporter løbende under hele produktionsforløbet.

Producenten tilstiller Instruktøren følgende regnskabsmateriale:
(a) Produktions- og lanceringsregnskab, revideret af statsautoriseret revisor senest 6 måneder efter Filmens premiere.
(b) herefter årlige, detaljerede opgørelser kontrolleret af statsautoriseret revisor.

Der henvises i øvrigt til reglerne herom i ophavsretsloven § 57.

10. Royalty
For rettighedsudnyttelsen jf. punkt 7, oppebærer Instruktøren en royalty på X % (minimum 5 %) af Filmens indtægter fra og med det tidspunkt, hvor den private investering i Filmen er tjent hjem.

Når den private investering med tillæg af 100 % er tjent hjem hæves royaltysatsen til X % (minimum 10 %).

Filmens private investering opgøres i overensstemmelse med punkt 4.15.3 i Det Danske Filminstituts støttevilkår af 1. oktober 2012 Ved den private investering forstås således Producentens og uafhængige co-producenters og andre uafhængige investorers investering i Filmen foretaget med henblik på forrentning. Investering fra TV er dermed ikke en del af den private investering. Eventuelle presales, bidrag fra fonde eller andre filminstitutter kan ikke indgå i den private investering. Størrelsen af den private investering opgøres på grundlag af det godkendte produktionsregnskab.

Udover den private investering kan der fradrages dokumenterede, rimelige og relevante omkostninger til kopi og lancering, der dog maksimalt må udgøre 30 %. Det ifølge parterne godkendte lanceringsbudget er opgjort til kr. X . Begge poster modregnes evt. tilskud fra Det Danske Filminstitut. Herudover kan fradrages faktiske tilbagebetalinger til fonde, der ikke respekterer royalty, såsom Eurimage.

Filmens indtægter opgøres i overensstemmelse med punkt 4.13.4 i Det Danske Filminstituts støttevilkår af 1. oktober 2012. For så vidt angår distributionsvederlag henvises til punkt 4.14 i samme støttevilkår.

Af presales, der medgår til finansiering af Filmen, afregnes ikke separat royalty.

Royalty udbetales 2 gange årligt de første 12 måneder fra Filmens premiere på grundlag af Filmens indtægter i det forudgående kalenderhalvår. Herefter udbetales royalty 1 gang årligt på grundlag af Filmens indtægter det forudgående kalenderår pr. den 31. december.

Al anden udnyttelse skal vederlægges efter særskilt aftale.

Der kan indgås særlig aftale om deling af salgsprovenu, når Instruktøren sælger eller formidler salget af Filmen.

Genudsendelsesbetaling:
Såfremt Filmen er en co-produktion eller entrepriseproduktion for Tv, og Tv dermed er primære vindue, betaler Tv-stationen genudsendelseshonorar i henhold til branchesædvane. Tv defineres som det primære vindue, når produktionen først og fremmest skal vises på Tv, samt at Tv har fungeret som bestiller af værket og dermed investeret heri med henblik på visninger.

11. Sekundære vederlag.
Parterne bevarer deres ret til vederlæggelse efter Ophavsretsloven §§ 13, 17, 30a, 35, 39, 50 stk. 2 og tilsvarende internationale regler i nutid eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse om vederlag for de rettigheder, der nu og i fremtiden er omfattet af disse og nye danske, som internationalt kollektivt forvaltede rettigheder. Det samme gælder udbetalinger fra andre COPY-DAN foreninger eller tilsvarende forvaltnings-organisationer eller andre kollektive ordninger.

Rettigheder til at indgå aftale om tredjemandsudnyttelse og distribution er overdraget til Producenten, dog således, at Instruktøren honoreres gennem Copydan eller tilsvarende kollektive forvaltningsstrukturer, hvis der sker udnyttelse af værket fx via distribution eller i det hele taget sker anvendelse via tredjemandsplatforme indgået direkte via Producenten eller kollektivt aftalt.

Parterne har aftalt, at hver af parterne har rettigheder i behold i relation til fremførelse af produktionen for et tilstedeværende publikum på steder med adgang for offentligheden (biblioteker, restaurationer, butikker, erhvervsvirksomheder, offentlige kontorer etc.). Det er parternes intention, at parternes rettigheder skal forvaltes i samarbejde mellem rettighedshaverne og Copy-Dan.

Ophavsretslovens § 54 kan kun bringes i anvendelse såfremt Instruktøren kan dokumentere en mulighed for at udnytte produktionen på en konkret måde, som Producenten i 6 mdr. efter varsel ikke påviseligt tager skridt til at udnytte.

Vederlag for udlejning og udlån, som defineret i EF-direktiv af 19. november 1992 om leje og lån, er omfattet af indeværende aftales royaltybestemmelse. Dette influerer ikke på Instruktørens ret til et eventuelt fremtidigt biblioteksvederlag for video/DVD/on demand udlån udbetalt direkte til Instruktører, jf. biblioteksafgiftsordningen.

Nærværende aftale udelukker ikke Instruktørens mulighed for at modtage vederlag, som er omfattet af aftale mellem Det Danske Filminstitut og danske Filminstruktører vedr. distribution af videokassetter og DVD samt via Filmstriben.

Præmieringsbeløb som tilfalder Filmen, skal betragtes som præmiering til Instruktøren, og dermed tilfalde denne, medmindre prisen eksplicit tildeles en anden funktion på Filmen.

Alle ikke-overdragne rettigheder forbliver Instruktørens.

12. Sygdom m.v.
Opsiges Instruktøren på grund af sygdom eller er denne af anden lovlig grund ikke i stand til at fuldføre Filmen, skal Producent og Instruktør om muligt i samråd udpege en ny Instruktør til at gennemføre arbejdet.

Instruktøren har krav på forholdsmæssig gage og – såfremt optagelserne til Filmen er påbegyndt – royalty for det udførte arbejde, ligesom ønsker i forbindelse med kreditering skal respekteres.

13. Barsel
Kvindelige instruktører har ret til løn á min. 5.254kr. samt 12,5 % i feriepenge pr. uge min. 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har instruktøren (M/K) ret til 2 ugers (pligt)orlov á min. 5.254,- kr. pr. uge samt 12,5 % i feriepenge og yderligere 21 uger med løn på min. 5.254,- kr. pr. uge samt 12,5 % i feriepenge, hvorefter instruktøren kan gå på barselsdagpenge i den resterende barselsorlovsperiode.

14. Transport, rejser m.v.
Instruktøren betaler selv transport til og fra produktionsadresse i egen by.
Producenten betaler al anden transport og alle rejser efter statens takster.
Producenten betaler ligeledes ophold og fortæring under rejser efter regning.
Instruktøren må ikke disponere uden efter aftale med produktionsledelsen.

Særlige aftaler
[For eksempel ved særlige forhold i forbindelse med optagelser i udlandet]

15. Ophævelse eller udsættelse af kontrakt.
Såfremt Produktionsbudgettet er finansieret og Producenten har igangsat Filmen, men må udsætte den af grunde der ikke kan lægges Instruktøren til last, modtager Instruktøren gage for eventuelt udført arbejde samt kr.                         per uge i udsættelsesperioden, som stipuleres til X uger.

Såfremt Producenten i samme situation vælger at opgive Filmen, modtager Instruktøren det aftalte kontraktbeløb.

Instruktøren har option på at forsøge Filmen realiseret i andet regi og skal søge Producentens investering ifølge dennes reviderede regnskab respekteret og i videst mulige omfang refunderet.

16. Misligholdelse og konkurs
Hvis en af parterne, forsætligt eller ved grov uagtsomhed, tilsidesætter sine pligter ifølge nærværende aftale og derved gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, er den anden part berettiget til – efter påtale – at hæve aftalen ved anbefalet skrivelse med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Parterne er enige om, at manglende betaling af honorar samt skyldig royalty er væsentlig misligholdelse.

Undlader Producenten at afregne forfaldne ydelser i mere end 10 dage efter modtagelse af påkrav ved anbefalet brev fra Instruktøren, bortfalder alle Producentens rettigheder for fremtiden ved en derpå rettet anbefalet erklæring fra Instruktøren til Producenten. Producenten er dog berettiget til når som helst at generhverve rettighederne ved betaling af de skyldige ydelser med tillæg af morarenter fra forfaldsdagen.

I tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning bortfalder alle Producentens rettigheder 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse eller betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der er stillet fuld og betryggende garanti for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen eller anmeldelsen, vil blive betalt ved forfaldstid.

17. Overdragelse og påtale
De i denne aftale omhandlede rettigheder overlades Producenten betinget af dennes rigtige og rettidige betaling af de under pkt. 3 og 10 omhandlede ydelser.

Derudover har Producenten ret til at overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende aftale eller dele heraf – og med frigørende virkning de dermed forbundne forpligtelser – til tredjemand under forudsætning af, at tredjemand skriftligt overfor Instruktøren bekræfter, at han vil respektere Instruktørens rettigheder i henhold til nærværende aftale. For disse overdragelser gælder det, at Producenten ved anbefalet brev skal give Instruktøren meddelelse om overdragelsen med angivelse af en i Danmark domicileret repræsentant for
tredjemand, til hvem meddelelser og påkrav fremtidigt kan ske med bindende virkning for tredjemand. Indtil da kan Instruktøren med bindende virkning for Producenten give meddelelser og påkrav til Producenten.

Tredjemands krænkelser af Instruktørens/Filmens rettigheder skal påtales af Producenten og eventuel sag føres af denne. Parterne er forpligtet til at oplyse hinanden om sådanne krænkelser, som de måtte være kommet undervejr med.

18. Værneting
Ethvert spørgsmål om forståelsen af denne instruktøraftale, dens opfyldelse eller ophør, skal – såfremt mindelig ordning ikke opnås om nødvendigt ved hjælp af mægling – afgøres ved
       almindelig dansk domstol.
       voldgift i overensstemmelse med gældende regler.

Nærværende aftale er udfærdiget i tre eksemplarer, hvoraf hver af parterne beholder ét og Danske Filminstruktører tilstilles ét.

Sted, den X