Modelkontrakt for Spillefilm (med biografpremiere)

Modelkontrakt for Spillefilm (pdf.)

Modelkontrakt for Spillefilm (Word)

Personlig ansættelse

Danske Filminstruktører 2021

Mellem

[navn på producent]

[adresse]

[CVR-nr.]

(herefter kaldet ”Producenten”)

og

[navn på instruktør]

[adresse]

(herefter kaldet ”Instruktøren”)

tilsammen kaldet ”Parterne”

er d.d. – under forudsætning af, at Filmens finansiering tilvejebringes – indgået følgende:

 

INSTRUKTØRAFTALE

1. Filmen

Producenten engagerer Instruktøren til at instruere en spillefilm med følgende arbejdstitel:

[navn på filmen]

(”Filmen”)

Filmen baseres på original idé af [navn] og manuskript af [navn/navne]. Retten til filmatisering af manuskriptet er overdraget ved særskilt aftale mellem Producenten og rettighedshaver

Filmens varighed er foreløbig fastsat til [antal minutter] minutter. Væsentlige afvigelser herfra kræver aftale mellem Parterne

Filmens sprog: [sprog]

Filmens format: [format, f.eks. HD]

Filmens produktionsadresse er Producentens adresse, som angivet ovenfor, medmindre andet aftales.

Filmen produktionsbudget er eller forventes at udgøre kr. [indsæt beløb]. Instruktøren forpligter sig til at udøve sit kunstneriske ansvar indenfor denne budgetramme. Væsentlige ændringer i den samlede budgetramme skal foretages i samråd med Instruktøren.

Lanceringsbudgettet og lanceringsplanen for Filmen udarbejdes af Filmens distributør i samarbejde med Producenten og Instruktøren og forhandles på plads i forbindelse med Filmens færdiggørelse. Producenten søger så vidt det er muligt DFI om lanceringsstøtte.

 

2. Arbejdsperiode

Instruktørens arbejde omfatter:

Forberedelse/udvikling [antal] uger indenfor perioden [dato] – [dato]

Preproduktion [antal] uger indenfor perioden [dato] – [dato]

Optagelser [antal] uger indenfor perioden [dato] – [dato]

Postproduktion [antal] uger indenfor perioden [dato] – [dato]

Lancering [antal] uger indenfor perioden [dato] – [dato]

I alt [antal] ugers arbejde.

Færdig Film forventes at skulle foreligge: [dato]

Premieren er foreløbigt estimeret til: [måned, år]

Alle perioder er angivet i fuldtidsuger, bortset fra Lanceringsperioden, som udgør et skønnet samlet tidsforbrug indenfor perioden.

Instruktøren arbejder på Filmen – indenfor den aftalte tids- og gageramme – til færdigmixet og godkendt A-kopi foreligger. Prolongering kan finde sted efter nærmere aftale på de i denne aftale nævnte vilkår og til den skønnede ugesats for den givne prolongerede periode.

Instruktøren må ikke indenfor den aftalte tidsramme påtage sig andet arbejde, der ikke respekterer denne films arbejdsforpligtelse som første prioritet, uden Producentens godkendelse.

Væsentlige ændringer i den aftalte produktionsplan, som indebærer ændringer i Instruktørens arbejdsperioder kræver aftale med Instruktøren.

 

3. Gage

For det samlede arbejdes udførelse modtager instruktøren en samlet gage på kr. [beløb]. Gagen udbetales som A-løn, og der indeholdes skat. Gagen tillægges feriepenge på 12,5 % og pension på 7,6 % i overensstemmelse med gældende retningslinjer og støttevilkår fra DFI.

Beløbet fremkommer således: [min. 20.000 kr. i gennemsnit per uge jf. samlet ugeantal i afsnit 2]

Gagen inkluderer betaling for overtid, forskudt tid samt optagelser på lør-, søn- og helligdage i rimeligt omfang.

Gagen udbetales som følger: [månedsvis bagud eller efter nærmere aftale eller anden fordeling]

Instruktøren har tidligere modtaget kr. [beløb] for [antal] ugers tidligere udviklingsperioder indenfor perioden [dato-dato]. Såfremt disse tidligere udviklingsperioder er indeholdt i den ovennævnte tidsangivelse af perioden for forberedelse, er gagen for disse tidligere udviklinger ligeledes indeholdt i den samlede gage ovenfor.

Uanset den indledende aftaleforudsætning om Filmens finansiering skal det præciseres, at eventuelle rater udbetalt til Instruktøren i forbindelse med forberedelse og/eller udvikling af Filmen ikke af Producenten kan kræves refunderet, selvom det måtte vise sig, at Filmen ikke kan finansieres.

[Såfremt Instruktøren ud over sin gage modtager en instruktørinvest i Filmens 1. prioritet (side om side med producentinvest) indsættes følgende, og investens størrelse aftales i en allonge]:

Udover gagen oppebærer Instruktøren en investeringsandel i Filmen. Når Filmens endelige finansieringsplan foreligger, vil investeringsandelen blive fastlagt procentuelt i forhold til Filmens økonomiske bidrag kategoriseret som investeringsbidrag. Andelen udbetales pro rata og pari passu andre investeringsbidrag uden tidsbegrænsning af den del af Filmens indtægter, der skal fordeles mellem Filmens private investorer.

Parterne er enige om, at budgetusikkerhedsmargin (contingency) i budgettet i videst muligt omfang skal anvendes på Filmens frembringelse, såfremt dette viser sig nødvendigt/formålstjenligt. I det omfang der herefter er uforbrugt budgetusikkerhedsmargin og dette bl.a. skyldes Instruktørens tilrettelæggelse af instruktionen, drøfter Parterne en mulig intern fordeling af den uforbrugte budgetusikkerhedsmargin. I modsat fald overføres uforbrugt budgetusikkerhedsmargin til en indtægt på Filmen.

 

4. Stillingsbeskrivelse

Instruktøren frembringer Filmen, hvilket inkluderer følgende funktioner:

1. Medvirken ved udvikling af manuskript skrevet af anden forfatter samt storyboard.

2. Research, valg af cheffunktioner på det tekniske hold, rollebesætning, evt. læse- og arrangementsprøver, godkendelse af billed- og lydkoncept samt godkendelse af produktions- og lanceringsplan i samarbejde med Producenten.

3. Instruktion.

4. Planlægning og godkendelse af klipning og lydside, udvælgelse og godkendelse af musik, færdigmix, laboratoriekontakt samt godkendelse af 1. kopi og digital master af filmen i samarbejde med Producenten.

5. Medvirken ved udarbejdelse af lanceringskoncept, valg af endelig titel, stills, plakat samt trailer. Indtaling af et kommentarspor i forbindelse med produktion af DVD samt stå til rådighed i forbindelse med et eventuelt interview til DVD, såfremt dette skønnes formålstjenligt af Producenten/distributøren.

6. Stå til rådighed i forbindelse med presseforevisninger, interviews m.v., medmindre andre engagementer, planlagt ferie og lignende forhindrer dette. I det omfang Instruktørens arbejde med lanceringen går ud over den i pkt. 3 skønnede periode, modtager Instruktøren et nærmere fastsat vederlag pr. arbejdsdag. Producenten drager omsorg for, at denne vederlæggelse medtages i lanceringsbudgettet.

5. Ansvar og forpligtelser

Instruktøren har det overordnede kunstneriske ansvar for Filmen (final cut).

Producenten har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for Filmen.

Producent og Instruktør skal løbende rådføre sig med hinanden om alle væsentlige forhold vedrørende Filmen, herunder rollebesætning, holdbesætning, format, længde, farve, censurkategori, budgetter, produktionsplan, locations, laboratorium, Filmens titel, planlægning af efterarbejde, mix, planlægning af lancering m.v.

Instruktøren skal efter bedste evne – og i overensstemmelse med Producentens anvisninger – gennemføre sine arbejdsopgaver på en sådan måde, at der opnås den mest hensigtsmæssige udnyttelse af produktionstid, personale og materiel.

I tilfælde af tids- eller økonomiske overskridelser skal Instruktør og Producent i samarbejde foretage de nødvendige ændringer og indskrænkninger og sammen beslutte, hvor besparelser evt. kan placeres.

 

6. Kreditering

Instruktøren skal krediteres i overensstemmelse med god krediteringsskik og branchekutyme.

Såfremt Filmen er baseret på Instruktørens originale idé, og Instruktøren har været med til at skrive/udvikle manuskriptet, skal Instruktøren være berettiget til ”en film af [instruktøren] ” kreditering.

Producenten er forpligtet til på tydelig vis at kreditere Instruktøren på Filmens for- og eftertekster samt i reklame- og andet materiale, der udgives i forbindelse med Filmen, herunder men ikke begrænset til plakater, flyers, hjemmesider, trailers, billboards, DVD-covers mv.

Såfremt Filmen vises på VOD-platforme skal Producent og Distributør gøre sit bedste for at Instruktøren krediteres på Filmens hovedside på VOD-platformen.

 

7. Producentens rettighedserhvervelse

Instruktøren overdrager hermed til Producenten den eksklusive ret til – uden tidsmæssige, geografiske begrænsninger og/eller andre begrænsninger – at fremstille eksemplarer af Filmen og at gøre Filmen til-gængelig for almenheden med eller uden undertekster og/eller eftersynkroniseret på ethvert sprog (inklu-siv oversættelse af billedtekst/”kort”/grafik i Filmen), dels gennem offentlig fremførelse via især biograf, television af enhver art (herunder free-tv, pay-tv, pay-per-view, pay-per-event, kabel- og satellit-tv), telefoni, digitale og interaktive medier, herunder online/on-demand, samt internetudnyttelse herunder webcast, samt alle øvrige eksisterende og i fremtiden opfundne metoder til fremførelse, dels gennem kommerciel eller ikke-kommerciel udnyttelse og/eller spredning i enhver form, herunder salg, udlejning og/eller udlån af Filmen i et hvilket som helst format herunder især videokassetter, laserdisc, CD-i, DVD, DIVX, CD-Rom samt alle øvrige eksisterende og i fremtiden opfundne metoder til udnyttelse og/eller spredning.

Producenten er berettiget til at udnytte trailer, lanceringsmateriale, uddrag af manuskript/storyboard, still-fotos, klip og tegnede reproduktioner af scener fra Filmen til promovering af Filmen og/eller Producentens virksomhed. Anvendelse i andre sammenhænge kræver forudgående skriftlig aftale med Instruktøren.

Ved tredjemands-/sekundære udnyttelser skal Instruktøren have ret til at modtage vederlag i henhold til denne aftales pkt. 13 og andre lignende kollektive aftaler, der måtte omfatte brugen af Filmen. Producenten hæfter ikke for betalingen af sådanne vederlag.

Producenten har ret til at fremstille Filmen i co-produktion med et eller flere andre produktionsselskaber, koncernrelaterede eller eksterne, samt at overlade de ved nærværende aftale erhvervede rettigheder helt eller delvis til tredjemand, under forudsætning af, at tredjemand skriftligt bekræfter at ville respektere nærværende aftale. Sådanne overdragelser af selve retten til at producere og distribuere Filmen udløser ikke royalty til Instruktøren.

Der gælder følgende udnyttelsesfrister, hvorved ophavsretslovens § 54 fraviges:

a) Producenten skal senest 3 år efter afslutningen af filmoptagelserne udnytte Filmen til biografforevisning. 

b) Producenten skal senest 5 år efter afslutningen af filmoptagelserne udnytte Filmen i form af VOD-visninger på alle relevante platforme, tv-visning samt distribution på fysiske medier (dvd og lignende) og på interaktive medier.

c) For endnu ikke kendte udnyttelsesformer er udnyttelsesfristen 10 år fra fremkomsten af den pågældende udnyttelsesform.

Efter udløbet af udnyttelsesfristen og efter udløbet af et varsel fra Instruktøren falder Instruktørens ret-tigheder tilbage til Instruktøren. Varslet er i ethvert tilfælde 9 måneder. Iværksætter Producenten den ud-nyttelse, som Instruktøren har afgivet varsel om, inden udløbet af varslet, falder rettighederne ikke tilbage til Instruktøren.

 

8. Instruktørens rettigheder

Alle eventuelle ændringer i Filmen, herunder distribution i opdelt form, kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Instruktøren.

Indsættelse af broadcaster logoer samt afbrydelser for reklamer kan alene ske i overensstemmelse med god skik med respekt for Instruktørens droit moral, jf. ophavsretslovens § 3.

Mindre udeladelser af lokale censurgrunde accepteres i det omfang de er nødvendige på et givent medie/territorium.

Versioneringer i form af pan-scanned version, cropped version og lignende teknisk funderede versioneringer må kun finde sted med respekt af med Instruktørens droit moral, jf. ophavsretslovens § 3. Sådanne versioneringer må kun finde sted i det omfang de er påkrævede af tekniske grunde på et givent territorium, og Instruktøren skal have ret til at forestå, supervisere eller godkende sådanne versioner.

Såfremt Filmen udkommer på DVD/Blu-ray eller andet fysisk medier har Instruktøren ret til 10 eksemplarer af hvert format vederlagsfrit. Disse eksemplarer må af Instruktøren kun bruges privat og/eller i undervisningsmæssige sammenhænge i det omfang det ikke er til gene for Filmens distribution. 

Instruktøren har ret til på sin egen hjemmeside, agents hjemmeside og/eller andre relevante hjemmesider at udbrede og vise klip, trailers og andet lanceringsmateriale fra Filmen. Instruktøren har ret til at vise Filmen for mindre, afgrænsede fora, såfremt dette kan ske uden gene for Filmens distribution og uden at krænke tredjemandsrettigheder. Producenten er i videst muligt omfang behjælpelig hermed.

Producenten inviterer Instruktøren med til A-filmfestivaler, såfremt Filmen er i konkurrence eller premierer på en sådan festival. Udgifter hertil kan søges dækket af Filmens indtægter i det omfang de ikke kan dækkes af eksterne festivalstøtte, som Producenten søger i det omfang, det er muligt.

Præmieringsbeløb som tilfalder Filmen, skal betragtes som præmiering til Instruktøren og dermed tilfalde denne, medmindre prisen eksplicit tildeles en anden funktion på Filmen.

 

9. Regnskab

Producenten skal føre nøje regnskab efter god skik med samtlige Filmens udgifter og indtægter.

Instruktøren har ret til at få tilstillet cost-rapporter løbende under hele produktionsforløbet og hver 14. dag under optagelser og postproduktion.

Instruktøren har ret til indsigt i Filmens budget, finansieringsplan og regnskab. Instruktøren har – evt. ved en af denne udpeget revisor – ret til indsigt i alle regnskabsmæssige forhold og bilag omkring Filmen for at kunne kontrollere beregning af royalties, jf. hertil ophavsretslovens § 57. Hvis det ved en gennemgang viser sig, at er er foretaget fejl i Instruktørens royalties på mere end 5 % i Instruktørens favør, betales eventuel revisorudgift af Producenten.

Producenten tilstiller Instruktøren følgende regnskabsmateriale:

(a) Produktions- og lanceringsregnskab, revideret af statsautoriseret revisor senest 6 måneder efter Filmens premiere.

(b) Halvårlig skriftlig opgørelse over Filmens indtægter, de første 12 måneder efter Filmens premiere, kontrolleret af statsautoriseret revisor eller udført af en anerkendt collecting agent.

(c) herefter årlige, detaljerede opgørelser kontrolleret af statsautoriseret revisor eller udført af en anerkendt collecting agent.

 

10. Royalty

For rettighedsudnyttelsen jf. pkt. 7, oppebærer Instruktøren en royalty på [min. 5]% af Filmens nettoindtægter fra og med det tidspunkt, hvor godkendte budgetoverskridelser og udgifter til kopier og lancering (Filmens 0. prioritet) og den private investering i Filmen (Filmens 1. prioritet) er tjent hjem.

Når den private investering med tillæg af 100 % er tjent hjem hæves royaltysatsen til [min. 10] %.

Instruktøren anerkender, at visse fonde kræver tilbagebetaling af støtte forinden der kan udbetales royalties til Instruktøren, såsom f.eks. Nordisk Film- og TV Fond samt Eurimage. 

Filmens private investering opgøres i overensstemmelse med de gældende støttevilkår fra DFI. Ved den private investering forstås således Producentens og uafhængige co-producenters og andre uafhængige investorers investering i Filmen foretaget med henblik på forrentning.

Finansiering fra TV-stationer/VOD-tjenester mv. udgør betaling for visninger og er dermed ikke en del af den private investering. Ligeledes kan eventuelle andre presales, bidrag fra fonde og/eller filminstitutter ikke indgå i den private investering.

Størrelsen af den private investering opgøres på grundlag af det godkendte produktionsregnskab og i overensstemmelse med branchekutyme og de gældende støttevilkår.

Filmens udgifter i 0. prioritet opgøres i overensstemmelse med de gældende støttevilkår fra DFI.

Alle filmens indtægter, udgifter, private investering, distributionsvederlag mv. opgøres i overensstemmelse de gældende støttevilkår fra DFI samt branchekutyme.

Af presales, der medgår til finansiering af Filmen, afregnes ikke separat royalty.

Royalty udbetales 2 gange årligt de første 12 måneder fra Filmens premiere på grundlag af Filmens indtægter i det forudgående kalenderhalvår. Herefter udbetales royalty 1 gang årligt på grundlag af Filmens indtægter det forudgående kalenderår pr. den 31. december.

 

11. Remakerettigheder

Producenten overdrages indenfor 20 år eneretten til på grundlag af Filmens at foretage en genindspilning af Filmen (”remake”) og indspille en ny Film eller serie (”concept remake” / ”Spinoff”) og til at opfølge Filmen med en eller flere film eller serier (”prequels” / ”sequels”). Disse rettigheder benævnes herefter samlet som ”Remakerettighederne”.

Såfremt Producenten selv udnytter eller lader andre udnytte Remakerettighederne til at gennemføre en dansk produktion (dansk hovedproducer og/eller dansk sprog) skal Instruktøren tilbydes førsteretten til på markedsmæssige vilkår at forestå instruktionen af denne nye produktion. Såfremt Instruktøren som følge heraf bliver instruktør på den nye produktion, modtager Instruktøren ikke vederlag/royalties i henhold til nedennævnte bestemmelser.

Ved Producentens egen udnyttelse af Remakerettighederne er Instruktøren berettiget til et honorar svarende til [min. 20] % af Instruktørens samlede gage, jf. pkt. 3, pristalsjusteret i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Ved Producentens videreoverdragelse til tredjemand af Remakerettighederne er Instruktøren berettiget til at modtage en royalty på [min. 20] % af nettoindtægterne genereret fra udnyttelse af salget/licenseringen af Remakerettighederne. Nettoindtægterne er defineret som samtlige bruttoindtægter (uanset hvorledes disse fordeles mellem Producenten og eventuelle co-producenter mv.) med fradrag af dokumenterede, rimelige og direkte omkostninger forbundet med salget/licenseringen.

 

12. Øvrige opfølgningsrettigheder / Sekundære udnyttelser

Producenten erhverver eksklusivt Instruktørens rettigheder i hele verden til at udnytte Filmens hovedidé, handling, persongalleri, konceptuering m.v. til at lade producere og sælge lydspor, soundtrack og rekvisitter fra Filmen, hvad end det sker med vinding for øje eller til fremme af Filmen. Producentens indtægter fra disse udnyttelser med fradrag af op til maksimalt 30 % til dækning af salgsomkostninger indgår som del af Filmens Indtægter, jf. gældende støttevilkår fra DFI.

Producenten erhverver eksklusivt Instruktørens rettigheder til at lade producere / sælge / lade opføre:

• Merchandise

• Multimedieprodukter, som f.eks. computerspil, CD-romprodukter, internetprodukter og telefoniprodukter.

• Bogudgivelser, hvad end i skriftlig, trykt, elektronisk, audiologisk eller digital form.

• Alle former for live- og teateropførelser baseret på Filmen. 

Ved udnyttelsen af disse rettigheder indgår Parterne en separat aftale om vederlæggelse/royalty til Instruktøren.

 

13. Sekundære vederlag / Copydan mv.

Instruktøren og Producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. 

Instruktøren og Producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har Instruktøren og Producenten desuagtet øvrige aftalevilkår hver bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Parterne er enige om, at vederlagsrettighederne som afgrænset ovenfor omfatter tilsvarende kollektive ordninger etableret af udenlandske forvaltningsorganisationer, og at den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse i relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler der omfattes af § 50, stk. 2 i Ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand. 

Instruktøren kan ikke uden producentens samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse. Udbetalinger til producenten for brug omfattet af denne bestemmelse udløser ikke royalties til Instruktøren.

Vederlag for udlejning og udlån, som defineret i EF-direktiv af 19. november 1992 om leje og lån, er omfattet af indeværende aftales royaltybestemmelse. Dette influerer ikke på Instruktørens ret til et eventuelt fremtidigt biblioteksvederlag for video/DVD/on demand udlån udbetalt direkte til instruktører, jf. biblioteksafgiftsordningen.

Nærværende aftale udelukker ikke Instruktørens mulighed for at modtage vederlag, som er omfattet af aftale mellem Det Danske Filminstitut og Copydan AVU-medier vedr. distribution af videokassetter og DVD samt via Filmstriben. 

Alle ikke-overdragne rettigheder forbliver Instruktørens.

 

14. Sygdom m.v.

Der tilkommer Instruktøren gage under sygdom. Bliver Instruktøren syg i kontraktperioden, skal dette straks meddeles Producenten, der kan forlange fremsendelse af lægeerklæring.

I tilfælde af Instruktørens sygdom skal Parterne i første omgang forsøge at udsætte produktionen i fornødent omfang. Er Instruktørens sygdom af en sådan art og varighed, at den på trods af en mulig udsættelse vil påføre Producenten væsentlig praktisk og heraf økonomisk belastning, er Producenten berettiget til skriftligt at opsige kontrakten med et rimeligt varsel.

Opsiges aftalen med Instruktøren på grund af sygdom, eller er Instruktøren af anden lovlig grund ikke i stand til at fuldføre Filmen, skal Parterne – om muligt i samråd – udpege en ny instruktør til at gennemføre arbejdet. Instruktøren har krav på forholdsmæssig gage (vurderet i forhold til Instruktørens samlede arbejdsindsats), og – såfremt Filmen optagelser er begyndt – royalty og Remakerettigheder/Øvrige opfølgningsrettigheder i relation til det udførte arbejde, ligesom ønsker i forbindelse med kreditering skal respekteres.

Instruktøren har ret til barsels-/forældreorlov i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

 

15. Transport, rejser m.v.

Instruktøren betaler selv transport til og fra produktionsadresse, som skal forstå som Producentens hjemstedsadresse, medmindre andet aftales. Producenten betaler al anden transport og alle rejser efter statens takster eller efter regning.

Såfremt forarbejde, produktion, efterarbejde eller lancering medfører overnatning uden for produktionsadressens hjemstedskommune betaler Producenten kørselsgodtgørelse, fortærings- og opholdsudgifter efter statens almindelige satser eller efter regning. Instruktøren må ikke disponere i så henseende uden forudgående aftale med Producenten.

Parterne kan indgå en særaftale, såfremt optagelserne indebærer, at Instruktøren befinder sig i længere perioder i udlandet.

 

16. Udsættelse eller opgivelse af Filmen

Såfremt Produktionsbudgettet er finansieret og Producenten har igangsat Filmen, men må udsætte den af grunde der ikke kan lægges Instruktøren til last, modtager Instruktøren gage for eventuelt udført arbejde samt en nærmere aftalt kompensation i udsættelsesperioden, medmindre Instruktøren er i stand til at få anden passende indtægt.

Såfremt Producenten i samme situation vælger at opgive Filmen af grunde, som ikke beror på Instruktørens forhold, har Instruktøren krav på den fulde gage, jf. pkt. 3, dog således at Instruktøren er forpligtet til at søge nyt passende arbejde for at minimere Producentens udgift. Restgagen kan udbetales løbende over 6 måneder. I tilfælde af Producentens opgivelse af Filmen har Instruktøren option på at forsøge Filmen realiseret i andet regi, således at ny producent skal have ret til at indtræde i samtlige kontraktforhold omkring Filmen. Filmen kan ikke færdiggøres hos ny producent uden at Producentens investering, således som denne fremgår af investeringsplanen ved Filmens igangsættelse eller ajourført costrapport, indgår i Filmens nye finansieringsplan eller dækkes af ny producent og/eller yderligere støtte.

 

17. Misligholdelse og konkurs

Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser ifølge nærværende kontrakt, og misligholdelsen ikke efter påkrav er berigtiget indenfor 5 dage under optagelserne og indenfor 30 dage i tiden herudover, er den anden part berettiget til at hæve kontrakten. Parterne er enige om, at manglende betaling af gage samt skyldig royalty udgør væsentlig misligholdelse.

Undlader Producenten at afregne forfaldne ydelser i mere end 10 dage efter modtagelse af påkrav fra Instruktøren, bortfalder alle Producentens rettigheder for fremtiden ved en derpå rettet erklæring fra Instruktøren til Producenten. Producenten er dog berettiget til når som helst at generhverve rettighederne ved betaling af de skyldige ydelser med tillæg af morarenter fra forfaldsdagen, medmindre ny producent i mellemtiden er trådt ind for at færdiggøre Filmen.

I tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning bortfalder alle Producentens rettigheder 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse eller betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der er stillet fuld og betryggende garanti for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen eller anmeldelsen, vil blive betalt ved forfaldstid.

 

18. Overdragelse og krænkelser

De i denne aftale omhandlede rettigheder overlades Producenten betinget af dennes rigtige og rettidige betaling af de under pkt. 3, 10, 11 og 12 omhandlede ydelser.

Derudover har Producenten ret til at overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende aftale eller dele heraf – og med frigørende virkning de dermed forbundne forpligtelser – til tredjemand under forudsætning af, at tredjemand skriftligt overfor Instruktøren bekræfter, at han vil respektere Instruktørens rettigheder i henhold til nærværende aftale. For disse overdragelser gælder det, at Producenten skal sikre sig skriftligt bevis for, at Instruktøren har modtaget meddelelse om overdragelsen med angivelse af en i Danmark domicileret repræsentant for tredjemand, til hvem meddelelser og påkrav fremtidigt kan ske med bindende virkning for tredjemand. Indtil da kan Instruktøren med bindende virkning for Producenten give meddelelser og påkrav til Producenten.

Tredjemands krænkelser af Instruktørens/Filmens rettigheder skal påtales af Producenten og eventuel sag føres af denne. Parterne er forpligtet til at oplyse hinanden om sådanne krænkelser, som de måtte være kommet undervejr med.

 

19. Personfølsomme oplysninger

I forbindelse med denne Aftales indgåelse og opfyldelse behandler Producenten en række personoplysninger om Instruktøren. Disse oplysninger behandles i henhold til Producentens til enhver tid gældende privatlivspolitik, som Producenten sikrer sig skriftligt bevis for at Instruktøren bliver gjort bekendt med.

 

20. Lovvalg og værneting

Denne kontrakt og Parternes indbyrdes forhold i øvrigt er underlagt dansk ret.

Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig, evt. således at en Part er repræsenteret af en rådgiver. Sager, som ikke kan løses i mindelighed, skal efter sagsøgers frie valg anlægges ved Københavns Byret som første instans eller som voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.