Mellem X
(herefter kaldet Producenten)
og X
(herefter kaldet Instruktøren)
er d.d. indgået følgende aftale:

U D V I K L I N G S A F T A L E

Modelkontrakt for udvikling (Word)

Modelkontrakt for udvikling (Pdf.)

1. Baggrund
Instruktøren har udviklet en idé til en         spillefilm         kortfilm        dokumentarfilm,        tv-produktion hvis foreløbige titel er ”X” (herefter kaldet Produktionen).
Parterne indgår ved underskrivelse af nærværende aftale, et samarbejde, med henblik på at Producenten skal producere og Instruktøren skal instruere Produktionen, såfremt støtte og finansiering af Produktionen opnås.

2. Instruktøraftale
Såfremt støtte og finansiering opnås, indgår parterne en instruktøraftale, som afløser nærværende aftale.
Instruktørkontrakten udarbejdes på baggrund af en loyal forhandling mellem parterne i overensstemmelse med branchekutyme.

3. Ansættelsesperiode
Arbejdes foretages i følgende perioder: X

4. Vederlag
Ved underskrivelse af nærværende aftale modtager Instruktøren et honorar X kr. for den rettighedsoverdragelse, der finder sted i henhold til denne aftale. Øvrig honorering forhandles og aftales mellem parterne.

5. Rettigheder
Producenten erhverver ved nærværende aftale option på rettighederne til det udviklede materiale.

Producentens optionsret indebærer, at Instruktøren ikke er berettiget til at overdrage rettigheder til det udviklede materiale til tredjemand i optionsperioden, ligesom Instruktøren ikke er berettiget til på anden måde at råde over det udviklede materiale. Samtidig betyder det, at
Producenten har ret til at råde over materialet på den måde, som er nødvendig for at kunne tilvejebringe Produktionens finansiering.

Optionens varighed er 12 måneder regnet fra underskrivelse af nærværende aftale (Optionsperioden). Såfremt Producenten og Instruktøren ikke inden for nævnte frist har 1) indgået en instruktørkontrakt, som afløser nærværende aftale, 2) har genforhandlet nærværende aftale, 3) har
startet produktionen af Produktionen, bliver Instruktøren ved Optionsperiodens udløb frit stillet i forhold til at gå videre med projektet til tredjemand.

Såfremt projektet derefter antages af tredjemand, er Producenten berettiget til at få de af Producenten afholdte, dokumenterede og rimelige udgifter i forbindelse med udvikling af Produktionen i henhold til revideret regnskab, inklusiv Instruktørens honorar (herunder rettighedsbetalingen), tilbagebetalt. Beløbet forfalder til betaling på Produktionens første optagedag. Instruktøren er forpligtet til at oplyse tredjemand om Producentens ret. Såfremt de pågældende udgifter ikke tilbagebetales til Producenten, er Instruktøren/tredjemand ikke berettiget til at igangsætte produktion af Produktionen.

6. Arbejdssted
Arbejdsstedet er aftalt til: X

7. Transport
Instruktøren afholder selv transport i egen by. Al anden transport afholdes af Producenten i henhold til statens takster.

Nærværende aftale er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvor hver part opbevarer ét.

Sted, den X